Judasevangeliet

Judasevangeliet,
gnostisk tekst fra ca. 150 e.Kr. Skønt korte omtaler af evangeliet findes i antikke tekster, er teksten selv først fundet i et håndskrift, Codex Tchacos, der blev offentliggjort i 2006. Kulstof 14-dateringer af håndskriftet har vist, at det sandsynligvis stammer fra sidste halvdel af 200-t., og at det under ingen omstændigheder kan være senere end 340 e. Kr.


Judasevangeliet skildrer Judas som Jesu særlige fortrolige. Mens de øvrige disciple fremstilles som en flok, der vildleder de troende, fordi de stort set har misforstået alt, og bl.a. tror, at Jesus er søn af Bibelens Gud, erkender Judas, at Jesus har sin oprindelse i det højeste væsen, Ånden, som i den gnostiske forståelse af universets indretning, er ren væren og rent lys.

Jesus giver Judas en dyb indsigt i universets skabelse og indretning, hvad der er forudsætningen for at kunne blive frelst i gnostisk forstand. Som det er tilfældet også i Ny Testamente forstås Judas "forræderi" som noget, der er planlagt og som Jesus ønsker gennemført. Judasevangeliet går dog videre, idet Judas ses som en positiv skikkelse. Judas stilles i udsigt, at han, men ikke
de øvrige disciple, vil kunne blive frelst. I modsætning til gældende kristen teologi er Jesu opgave ikke at genoprette den oprindelige overensstemmelse mellem Gud og mennesket, som jo var skabt i Guds billede. På samme måde som Adam før sit syndefald var den menneskelige side af det guddommelige ord, logos, som var Gud, tog den kristne Jesus menneskeligheden på sig for derved at genoprette billede-ligheden mellem gud og menneske. Efter gnostisk opfattelse er Jesus ikke den skabende Guds søn, og hans opgave er slet ikke at frelse mennesket gennem sin død på korset og sin opstandelse. For at mennesket kan frelses, dvs. forenes med den rene ånd, må det frigøre sig for forestillingen om kødets opstandelse.

Offentliggørelsen af Judasevangeliet har vakt stor opmærksomhed. I løbet af 2006 blev evangeliet oversat til en lang række sprog, herunder dansk; samtidigt begyndte en voksende strøm af artikler og bøger om teksten at dukke op. Forskningsprocessen har givet anledning til flere skrifter, hvoraf nogle nærmest har karakter af smæde- og sladderhistorier. Andre værker har i teksten fundet en ny kilde til Jesu lære om et åndeligt liv. Ligesom det var tilfældet med et andet gnostisk evangelium, det såkaldte Maria Magdalene-evangelium, er Judasevangeliet blevet brugt til at rejse kritik mod den etablerede kristendom. Kritikkens omfang har tvunget Paven og andre kirkesamfunds ledere til at udtale sig om evangeliet og gnosticismen.


(oversat til dansk)


"Da Jesus viste sig på jorden, udførte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfærdige vej, mens andre gik syndens vej, blev de tolv disciple kaldt sammen.
Han begyndte at tale med dem om mysterierne bag verden og hvad der ville ske til sidst. Ofte viste han sig ikke for disciplene som sig selv, men de fandt ham barnlig.

En dag var Jesus med sine disciple i Judæa, og han fandt dem samlet og fandt dem i gudfrygtig tilstand. Da han gik nærmere til disciplene, fandt han dem siddende i bøn i taksigelse for brødet. Og da lo han.
Disciplene sagde til ham: ”Herre, hvorfor ler du af vores taksigelse? Vi har gjort, hvad der er rigtigt.”
Han svarede dem og sagde: ”Jeg ler ikke af jer. I gør ikke dette af jeres egen vilje, men fordi det er på denne måde, jeres Gud vil blive prist.”
Og de sagde: ”Herre, du er --- Guds søn.”
Og Jesus svarede: ”Hvordan kender I mig? Sandelig siger jeg jer, at ingen af dem, der er iblandt jer, vil kende mig.”

Da disciplene hørte dette, blev de vrede og begyndte at ydmyge Jesus af deres ganske hjerte.
Da Jesus så deres manglende forståelse, sagde han til dem:” Hvorfor har denne sindsbevægelse ført jer til vrede? Gud, som er i jer, har ført jer mod vreden, der hviler i jeres sjæle. Lad den af jer, som er stærk nok iblandt mennesker, lade den menneskelige del af sig stå foran mit ansigt."
Og de svarede alle: ”Vi har styrken.”
Men deres ånd vovede ikke at stå foran ham, bortset fra Judas Iskariots ånd. Han kunne træde frem for ham, men han kunne ikke se ham i øjnene, og han vendte sig bort.
Og Judas sagde til ham:” Jeg ved, hvem du er, og hvor du er kommet fra. Du er fra det udødelige kongerige i Barbelo. Og jeg er ikke værdig at sige navnet på den, som sendte dig.”

Jesus vidste, at Judas tænkte på noget, som var ophøjet, og han sagde til ham:” Gå bort fra de andre, og jeg skal fortælle dig om dette riges mysterier. Det er muligt for dig at nå det, men du vil komme til at lide afsavn. For en anden træder ind i stedet for dig, for at de tolv disciple igen kan forenes med deres Gud.”
Og Judas sagde til ham: ”Hvornår vil du fortælle mig alt dette, og hvornår vil dagen gry for folket?”
Da Judas sagde disse ord, forlod Jesus ham.

Den næste morgen efter dette viste Jesus sig for sine disciple igen.
Og de sagde til ham: ”Herre, hvor gik du hen, og hvad tog du dig til, da du forlod os?”
Og Jesus sagde til dem. ”Jeg besøgte et andet og helligt folk.”
Og hans disciple sagde: ”Herre, fortæl os om det folk, der står højere end os og som er helligere end os, og som nu er i dette rige?”
Da Jesus hørte disse ord lo han og sagde. ”Hvorfor tænker jeres hjerter på det stærke og hellige folk? Sandelig siger jeg jer: Ingen, der er født af denne evighed, vil se dette folk, og ingen vært for stjernernes engel vil herske over dette folk, og ingen dødelig person vil kunne forlige sig med det, fordi dette folk kommer ikke fra ----- som er blevet ---- -. De af jer som er blandt denne menneskehedens folk ---- magt, som …… andre magter …. gennem hvilke I hersker."
Da disciplene hørte dette, blev de anfægtet i deres ånd. De kunne ikke sige et ord.
En anden dag kom Jesus til dem, og de sagde til ham: ”Herre, vi har set dig i et syn, for vi har haft storladne drømme denne nat.”
Og han sagde: ”Hvorfor har I ----- da I gik i skjul?”
Og de svarede:” Vi har set et mægtigt hus med et stort alter og tolv mænd – de er præster – og et navn. Og en stor folkemængde venter ved alteret, indtil præsterne ….. og modtog ofrene. Men vi ventede.”
Og Jesus spurgte dem: ”Hvordan er disse præster?”
Og de svarede: ”Nogle ---- i to uger. Nogle ofrer deres egne børn, andre deres hustruer, i lovprisning og ydmyghed i fællesskab. Nogle sover med mænd, nogle deltager i slagtninger. Nogle begår et utal af synder og gør lovløse gerninger. Og de mænd, der står foran alteret, påkalder dit navn, og i alle deres ufuldkomne gerninger bliver deres ofringer fuldbragt.”
Da de havde sagt dette, forblev de tavse, for de var urolige.

Jesus sagde til dem: Hvad bekymrer jer? Sandelig siger jeg jer, at alle de præster, der står foran alteret, påkalder mit navn. Atter siger jeg jer, mit navn er blevet indskrevet i dette ---- stjernernes hærskarer gennem menneskenes folkeslag. Og de har plantet træer uden frugter i mit navn på en syndig måde.
Og Jesus fortsatte: ”Dem, I har set modtage ofre ved alteret – det er dem, I er. Det er den Gud, I tjener, og I er de tolv mænd, I har set. Det kvæg, I har set blive bragt til alteret, er de mange mennesker, I har vildledt for alteret. ------ vil stå der og bruge mit navn på denne vis, og mange gudfrygtige mennesker vil forblive tro mod ham. Efter ham vil en anden stå her, og en anden vil stå her, der kommer fra børns banemænd, og en anden blandt dem, der sover med mænd, og fra dem, der afstår herfra, og resten af folkene af lovløshed og fejlslagen livsførelse. Og fra dem, som siger: ”Vi er som engle. De er de stjerner, som vil bringe alting til sin rette afslutning. For til menneskene er det blevet sagt: Se, Gud har taget imod jeres ofre fra præsternes hænder – det betyder fejltagelsernes bestyrer. Men det er Herren, universets Herre, som befaler: ”På den sidste dag vil de blive skamgjort.”
Og Jesus sagde til dem: ”Hør op at ofre ------- det, I har bragt til alteret, eftersom I står højere end jeres stjerner og engle og allerede har nået fuldkommengørelsen der. Så lad dem blive fanget i fælden før jer, og lad dem (her mangler 15 linier) generationer. En bager kan ikke mætte alle skabninger unde himlen. Og --- til dem ---- og ---- til os ----.
Og Jesus sagde til dem: ”Hør op at kæmpe med mig. Hver af jer har sin egen stjerne, og alle (her mangler 17 linier) i ---- som er kommet … for evighedens træ, men han har gødet Guds paradis, og folket vil leve for altid, for han vil ikke besmitte dette folks livsvandring i al evighed.”

Judas sagde til ham: ”Rabbi, hvilken frugt frembringer dette folk?”
Og Jesus svarede: ”Alle folks sjæle vil dø. Men når disse folk har fuldkommengjort Riget, og ånden forlader dem, vil deres legemer dø, men deres sjæle vil være levende, og de vil blive bevaret.”
Judas sagde: ”Og hvad vil der ske med de øvrige folk?”
Jesus svarede: ”Det er umuligt at så frø på en klippe og høste frugterne deraf. Sådan er det også med det besmittede folk og den forræderiske Sophia … den hånd, der skabte de dødelige folk, så at deres sjæle stiger op til det evige Rige. Sandelig siger jeg jer ---- engel ----magt ville kunne se, at ----- hellige folk.”
Da Jesus havde sagt dette, forlod han dem.

Og Judas sagde: ”Herre, når du har lyttet til dem alle, lyt så også til mig. For jeg har haft et storslået syn.”
Da Jesus hørte dette, lo han og sagde til Judas: Du trettende ånd, hvorfor prøver du så hårdt? Men tal, så skal jeg bære over med dig!”
Og Judas sagde til ham ”I synet så jeg mig selv, mens de tolv disciple forfulgte og stenede mig. Og jeg kom til det sted, hvor ---- efter dig. Jeg så et hus, og mine øjne kunne ikke begribe dets størrelse. Vigtige mennesker stod omkring det, og huset havde et grønt tag, og i midten af huset var der en folkemængde (nogle linier mangler), der sagde: ”Herre, tag mig med disse mennesker:””
Jesus svarede: ”Judas, din stjerne har ført dig den gale vej. For intet dødeligt menneske er værdig til at gå ind i det hus, du har set, for dette sted er kun for de hellige. Hverken solen eller månen vil herske her, ej heller dagen, men de hellige vil altid være i dette evige Rige med de hellige engle. Se, jeg har forklaret dig kongerigets mysterium, og jeg har belært dig om stjernernes fejl og sendt den til de tolv evigheder.”

Og Judas sagde: ”Herre, kunne det hænde, at mine frø er i herskernes kontrol?”
Jesus svarede: ”Kom, så jeg (igen mangler nogle linier), men du vil sørge meget, når du ser Riget og alle dets folk.”
Da Judas hørte dette, sagde han:” Hvordan er det godt, at jeg har modtaget dine ord? For du har sat mig uden for dette folk.”
Jesus svarede: ”Du vil blive den trettende, og du vil blive forbandet af andre folk, og du vil komme til at herske over dem. I de sidste dage vil de forbande din opstigning til det hellige folk.”

Og Jesus sagde:”Kom til mig, så jeg kan lære dig om hemmeligheder, intet menneske nogensinde har set. Thi der eksisterer et storslået og grænseløst Rige, hvis størrelse intet folk har set. Her hersker den store og usynlige ånd."

Som ingen engels øje har set,
Som intet hjertes tanke har begrebet,
Og som aldrig fik noget navn.

Og en strålende sky viste sig. Og den sagde: ”Lad en engel blive skabt som min hjælper.”
En storslået engel, den oplyste og guddommelige Selvskabte, kom frem fra skyen. Og af den grund skabtes fire andre engle fra en anden sky, og de blev hjælpere for den tålmodige Selvskabte, som sagde: ”Lad – blive skabt”, og den blev til. Og han skabte det første lys, så det kunne herske over ham. Han sagde:” Lad englene blive til for at tjene ham.” Og talløse myriader af engle kunne yde deres tjeneste. Derfor skabte han alle de øvrige oplyste evigheder. Han lod dem herske over dem, og han skabte dem talløse engle, så de kunne tjene ham.

”Adamas befandt sig i den første oplyste sky, som ingen engel nogensinde har set blandt alle, der kalder sig ”gud”. Han ---- ,at --- billedet --- og i denne engels billede. Han lod de retfærdige folk af Seth opstå vise sig --- de tolv --- de fireogtyve ---. Han lod tooghalvfjerds lysende legemer vise sigt i dette retfærdige folk ifølge Åndens vilje. Disse lysende legemer lod 360 lysende legemer vise sig i det retfærdige folk, som det var Åndens vilje, så de skulle udgøre fem til hver."
”De tolv evigheder, der dvæler i de tolv lysende legemer, danner det åndelige grundlag for deres far med seks himle for hver evighed, så der er tooghalvfjerds himle for de tooghalvfjerds lysende legemer og for hver af dem fem firmamenter, altså 360. De fik uendelig magt og engles beskyttelse i tilbedelse og glorværdighed, jomfruelige ånder i tilbedelse af alle evigheder, himlene og deres firmamenter."

”Alle disse udødelige kaldes kosmos – det vil sige fortabelse – af faderen og de tooghalvfjerds lysende legemer, som er den Selvskabte og hans tooghalvfjerds evigheder. I ham opstod det første menneske med sine retfærdige kræfter. Og den evighed, der opstod med dette folk, den evighed, i hvem der er en sky af viden og engle, kaldes Evigheden --- og sagde:” Lad de tolv engle blive til for at herske over kaos og underverdenen.” Og se, fra skyen opstod en engel, hvis ansigt glimtede af ild, og hvis tilsynekomst var besmittet med blod. Hans navn var Nebro, som betyder oprører. Andre kalder ham Yaldabaoth. En anden engel, Saklas, kom også ud af skyen. Så Nebro skabte seks engle – ligesom Saklas – der skulle være hjælpere, og de skabte tolv engle i himlene, idet hver af dem fik en del af himlen."

”De tolv herskere talte med de tolv engle: ”Lad hver af jer --- og lad dem --- folkene --- engle."

Den første er Sleth, som kaldes Kristus.
Den anden er Harmathoth, som e ….
Den tredje er Galila.
Den fjerde er Yobel.
Den femte er Adonaios.

Disse er de fem, der herskede over underverdenen, og den første herskede over kaos.

”Så sagde Sakla til sine engle: ”Lad os skabe et menneske i dets egen lighed og efter billedet.” De formede Adam og hans kone Eva, som i skyen kaldes Zoe. For i dette navn søger alle folkeslag mennesket, og hver af dem kalder kvinden ved dette navn. Men Sakla ---- ikke – undtagen ---- . Og der blev sagt til Adam; ”Du skal leve længe med dine børn.”

Og Judas sagde til Jesus: ”Hvor lang er tiden, mennesket skal leve?”
Og Jesus svarede. ”Hvorfor undrer du dig. Adam levede sin tid på det sted, hvor han modtog sit kongedømme, i lang tid sammen med sin hersker?”
Og Judas spurgte Jesus: ”Dør menneskets ånd?”
Og Jesus sagde: ”Dette er grunden til, at Gud lod Michael give dem folkenes ånd som et lån, så de kunne tjene, men Den Store lod Gabriel gyde ånd over det mægtige folk uden en hersker – det betyder ånden og sjælen. Derfor --- sjælene (resten af linien mangler)"

”Lyset og ånden (gætteri, da teksten ikke kan læses) i dig lever i kødet i englenes folk. Men Gud gjorde det sådan, at viden blev givet til Adam og dem, der var med ham, så kongerne af Kaos og Underverdenen ikke kunne herske over dem.”
Og Judas sagde: ”Hvad vil disse folk gøre?”
Og Jesus sagde: ”Sandelig siger jeg dig, for alle dem fuldbringer stjernerne alting. Når Saklas fuldbringer den tid, der er givet ham, kommer den første stjerne til folkene, og den vil fuldgøre, hvad de lovede. Så vil de bedrive utugt og dræbe deres børn, og de vil ---- og (en del linier mangler) mit navn, og han vil --- din stjerne og den trettende evighed."
Da lo Jesus, og Judas sagde: ”Herre, hvorfor ler du?”
Og Jesus svarede: ”Jeg ler ikke af dig, men af stjernes fejl, fordi disse seks stjerner vandrer omkring med de fem modstandere, og de vil alle blive ødelagt samtidig med alle andre skabninger."

Og Judas sagde til Jesus: ”Sig mig, hvad vil de, der er døbt i dit navn, gøre?”
Og Jesus sagde: ”Sandelig siger jeg dig, denne dåb --- i mit navn (En del linier mangler) til mig. Sandelig siger jeg dig, Judas, dem der har ofret for Saklas (tre linier mangler desværre) alt, hvad der er ondt."
”Men du vil oversige dette. For du vil ofre det menneske, der står her.”

Dine horn er allerede rejst,
Din vrede er tændt,
Din stjerne har lyst,
Og dit hjerte har ---

”Sandelig siger jeg dig --- dine sidste ----- er blevet – (to linier mangler) sorg (igen to manglende linier) herskeren, da han vil blive ødelagt. Og da vil billedet af det store Adams folk blev ophøjet, thi for himlen, jorden og englene vil dette folk, som kommer fra Den Store Evighed, ophøjes. Åbn dine øjne og kig på skyen og lyset og stjernerne omkring den. Den stjerne, der fører dig på vej, er din.”
Judas åbnede sine øjne og så den glødende sky, og han gik ind i den. De, der stod på jorden, hørte en stemme fra skyen, der sagde, ----- stolte folk ---billede (fem linier er ødelagt).

Ypperstepræsterne knurrede, fordi han var gået ind i gæsterummet for at bede. Men nogle skiftkloge var til stede for at se til, at han blev arresteret under sin bøn, for de var bange for folk, da han var betragtet som profet.
De gik hen til Judas og sagde: ”Hvad laver du her? Du er Jesu discipel.”
Judas svarede dem, som de ønskede. Og han fik nogle penge og viste dem, hvor han var.


(slut)

 

Evangeliernes

uanfægtelighed

De fleste mennesker i dag taler om ”kristendommen” og figuren Jesus Kristus, som om det var én bestemt ting eller historie -  en sammenhængende, homogen helhed. Det siger sig selv, at det er den overhovedet ikke! Læs mere


Thomasevangeliet

Thomasevangeliet, nytestamentlig apokryf tekst, fundet i 1945 ved Nag Hammadi i Egypten som del af et større papyrusfund. Læs mere


Mariaevangeliet

Mariaevangeliet er et kun delvist bevaret apokryft evangelieskrift. Læs mere


Gnosticisme

Udtrykket kommer fra det græske ord gnosis, der betyder ”viden”, og den opfattelse, at man var indviet i hemmelig viden, optræder hos forskellige gnostiske tekster. Læs mere